LoginZveřejnění informací dle zákona 106/1999 Sb., pro školy a školská zařízení zřizované SML

Zpracováno v souvislosti s doporučením statutárního města Liberec příspěvkovým organizacím k zajištění transparentnosti jejich činnosti, hospodaření s veřejnými prostředky a k naplnění požadavků zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1) Statutární zástupce:

Ing. Radek Vystrčil, jmenován do funkce ředitele školy Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace, s účinností od 1. srpna 2012 na období 6 let zřizovatelem statutární město Liberec. Dokument se jmenováním je ke stažení ZDE.

2) Vymezení pravomoci a působnosti ředitele školy:

Vymezení pravomoci stanoví zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (celé ke stažení ZDE).

Konkrétně části školského zákona:

§ 131

§ 164

§ 165

Zřizovací listina

Zřizovací listina je ke stažení ZDE a její příloha ZDE

3) Informace o škole poskytuje:

4) Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy:

Proti rozhodnutí ředitele školy (na základě zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, §§ 81-93; ke stažení ZDE) lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele Základní školy, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Libereckého kraje.

5) Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů:

Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád §175 (ke stažení ZDE)

6) Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace: 

 Povinný subjekt posoudí obsah žádosti a:

7) Sazebník úhrad za poskytnutí informací: 

Informace podané verbálně:

podání ústní informace bez potřeby vyhledávání

zdarma

odkázání na veřejnou informaci podle § 5 uvedeného zákona

zdarma

podání informace na základě zveřejnění na internetu

zdarma

Informace podané písemně:

Pořízení papírové kopie – 1 list (A4)

2,- Kč

pořízení papírové kopie – 1 list (A3)

4,- Kč

pořízení kopie – CD

15,- Kč

odeslání informací

Dle sazebníku pošty

průměrná hod. sazba za práce spojené s vyhledáváním podkladů pro podání nformace ad §17 Zákona 106 Sb./1999

(150 Kč + zákonné odvody)

204 Kč / hodinu

8) Způsob vybírání úhrad:

9) Záloha úhrady:

10) Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se při výkonu své působnosti škola řídí:

Kliknutím na číslo vyhlášky se Vám v novém okně otevře odkaz na portál portal.gov.cz, s odkazem na patřičný zákon nebo vyhlášku.

11) Výroční zprávy 

Škola dle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdější předpisů zpracovává výroční zprávu o činnosti školy za uplynulý školní rok. Zpráva je vypracovávána v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Škola jako veřejná instituce je povinna zpracovávat každoročně výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Tato zpráva je součástí výroční zprávy školy. 

Výroční zprávy jsou ke stažení v sekci DOKUMENTY

12) sbírka listin

Škola dále zpracovává zprávu o hospodaření, jejíž součástí jsou roční účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty včetně příloh) – tuto zprávu škola odesílá na obchodní rejstřík, kde jsou tyto informace veřejně přístupné.

 Sbírka listin je přístupná na veřejném portálu https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=33836

13) Smlouvy

Smlouvy uzavřené naší organizací zveřejňujeme na portálu portal.gov.cz