LoginPrvní rok v projektu „POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU“

Projekt „Pomáháme školám k úspěchu“ iniciovala a dlouhodobě podporuje THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, rodinná nadace manželů Kellnerových“. Cílem projektu „Pomáháme školám k úspěchu“ je pomáhat školám vytvářet takové podmínky, ve kterých se žák učí s radostí a naplno. Zapojením do projektu jsme získali:

 1. pedagogického konzultanta/interního mentora, s nímž můžeme konzultovat svůj pedagogický rozvoj
 2. dva párové učitele, s nimiž rozvíjíme párovou výuku
 3. kvalitní vzdělávání, díky kterému se můžeme profesně rozvíjet
 4. autonomii, díky které můžeme společně realizovat to, co nás zajímá a co potřebujeme (plány osobního pedagogického rozvoje, plán pedagogického rozvoje školy)
 5. sdílení s ostatními projektovými školami, díky kterému můžeme sdílet svoje zkušenosti s ostatními kolegy z rodiny projektových škol
 6. inspiraci od odborníků, tj. využíváme možnost setkávat se s odborníky, kteří vzdělávání rozumějí, máme možnost hledat inspiraci, radu, sdílet zkušenosti
 7. podporu vedení školy, díky které se vedení může profesně rozvíjet
 8. impuls pro učitele, díky kterému vážně přemýšlí o svém rozvoji i o pedagogickém rozvoji školy.

PLÁN PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY – „NA CESTĚ KE KONSTRUKTIVISMU“

První rok v projektu je věnovaný tvorbě Plánu pedagogického rozvoje školy na další období. Nejcennější na tvorbě PPRŠ je fakt, že jej tvoří sami učitelé. Celý proces začíná autoevaluací, ze které nám vyplynuly témata, kterými chceme v naší škole realizovat cíle projektu:

 1. Matematická gramotnost – postupné zavádění matematiky profesora Hejného do výuky
 2. Čtenářská gramotnost – rozvoj čtenářských dílen a práce s oborovými texty v odborných předmětech
 3. Konstruktivistická pedagogika – zavádění prvků kritického myšlení do výuky
 4. Spolupráce s rodiči – rozvoj důvěry rodičů ve školu a zavádění rodičovských kaváren s odborníky
 5. Vztahy ve třídě – podpora pozitivního klimatu ve třídách
 6. Vedení lidí – podpora pozitivního klima ve sborovnách

Věříme, že společným rozvojem těchto témat se nám podaří podpořit každého žáka naší školy tak, aby se učil s radostí a na plno.

Každé téma je vedeno týmem expertů (učitelů naší školy), který promýšlí konkrétní oblast a hledá odpovědi na následující otázky: 

 1. Vize – jaký cíl máme na období 2016/20?
 2. Cíl – jaké jsou naše konkrétní cíle na školní rok 2016/17?
 3. Nástroje – čím budeme cíle dosahovat?
 4. Podpora – co k dosažení cíle potřebujeme?
 5. Důkazy – na čem poznáme, že jsme cíle dosáhli?
 6. Evaluace – jak budeme zjišťovat, že jsme cíle dosáhli?

Vzniká tak dokument, kterým se zavazujeme řídit a plnit jej, pravidelně jej vyhodnocovat a podle potřeby i upravovat.

PERSONÁLNÍ ROZVOJ

Cíle, které jsme si společně v PPRŠ stanovili, jsou náročné a jejich splnění je přímo podmíněno kvalitní prací celého pedagogického týmu. Každý pedagog se na splnění cíle svým dílem podílí. Vytváříme si „Plán osobního pedagogického rozvoje“ (POPR), kterým rozvíjíme konkrétní cíl. Plán rozvoje odpovídá na otázky:

 1. Jaké mám profesní cíle na školní rok 2016/17
 2. Jak si v současnosti v dané oblasti vedu?
 3. Jakou podporu potřebuji?
 4. Jak doložím, že jsem cíl splnil?
 5. Jak se splnění tohoto cíle odrazí v práci žáků naší školy?
 6. Jak bych mohl pokračovat ve svém rozvoji?

Z uvedených dokumentů vzniká akční plán DVPP i plán nákupu pomůcek.

VZDĚLÁVÁNÍ

V uplynulém roce jsme využili nabídek kvalitního vzdělávání a absolvovali jsme tyto semináře:

Velikou příležitostí je pro nás možnost sdílet zkušenosti s kolegy svoje zkušenosti, úskalí i úspěchy na festivalech i oborových sdíleních:

Sdílení zkušeností považujeme za důležitou součást osobnostního rozvoje a v minulém školním roce se nám podařilo vytvořit příležitosti setkávání libereckých pedagogů. Prvním byl kurz „Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet“. Byl to kurz v rozsahu 24 hodin a pod vedením lektorky Hany Antonínové Hegerové se ho účastnili učitelky i z jiných libereckých škol (ZŠ náměstí Míru, ZŠ Švermova, MŠ Pastelka, ZŠ U Soudu, ZŠ Ještědská, MŠ Život hrou). Díky skvělé spolupráci se ZŠ Lesní jsme mohli uspořádat v Liberci společnou letní školu Hejného matematiky, kde naši učitelé společně setkávali a mohli vysdílet svoje zkušenosti se zaváděním této metody do výuky.

MONITOROVACÍ ZPRÁVY

Monitorovací zpráva je dokument, který mapuje náš posun ve stanovených cílech. Dává nám impuls se po dvou měsících práce zamyslet a reflektovat co se nám v uplynulém období podařilo a naplánovat práci v dalších dvou měsících. Děkuji panu učiteli Kozákovi, za vedení redaktorské rady.

HLAVNÍ ÚSPĚCHY ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/16