ZPĚT
LoginZápis do 1. ročníku 2018/19

KDY bude zápis? 

Zápis do libereckých základní škol bude probíhat ve čtvrtek 26. 4. 2018 od 13:00 do 18:00 hodin. V tomto termínu proběhnou zápisy i na naší škole, a to na obou pracovištích - v Ostašově i v Machníně. 

KDO MÁ JÍT K ZÁPISU?

 1. Děti, které do zahájení školního roku 2018/19 dovrší 6. rok věku (narozené do 31. 8. 2012).
 2. Děti po odkladu povinné školní docházky. I tento uchazeč musí podat novou žádost o přijetí a bude posuzován podle stejných kritérií, jako ostatní uchazeči. 

Co udělat před zápisem?

Registrace na zápisovém portálu

Liberecké školy v letošním školním roce využívají zápisového portálu https://zapisyzs.liberec.cz. Zde si po registraci vygenerujete žádosti o přijetí, případně žádost o odklad povinné školní docházky. V sekci rezervace si vyberte volný čas na valstní zápis.

Harmononogram zápisového řízení:

 • I. fáze - vydávání žádostí - 3. dubna 2018 až 25. dubna 2018
 • II. fáze - sběr vyplněných žádostí - 26. dubna 2018
 • III. fáze - vyhodnocení přijatých žádostí
 • IV. fáze - zveřejnění výsledků zápisu - 21. května 2018

Jak postupovat v případě žádosti o odklad povinné školní docházky

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, je potřeba na zápise:

 • podat žádost o odklad povinné školní docházky
 • k žádosti doložitdoporučující stanovisko školského poradenského pracoviště (například Pedagogicko-psychologické poradny, nebo Speciálně-pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Informace o zápisovém portále

Do roka a do dne splní rezort školství a sociálních věcí svůj slib, že po elektronickém portálu pro zápisy do mateřských škol připraví pro nový školní rok i stejný podpůrný nástroj pro zápisy do 1. tříd škol základních. Portál především významně zpřehlední všechny informace pro rodiče prvňáků a také zajistí transparentnost procesu přijímání. Ředitelům zase usnadní administrativu související se správním řízením.

Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu (Zdroj: Liberecký zpravodaj - http://www.liberec.cz/files/dokumenty/zpravodaj/zpravodaj_2018/liberecky_zpravodaj_03_18_web.pdf)

Co si vzít k zápisu?

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • zprávy dětského lékaře a pedagogicko–psychologické poradny v případě, že chcete zažádat o odklad školní docházky dítěte

Není-li možné doložit trvalé bydliště uchazeče občanským průkazem zákonného zástupce, je možné doložit jej výpisem z registru obyvatel. Ten je možné získat na CzechPointu.

JAKÁ JSOU KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ?

Pro přijetí do prvního ročníku bude rozhodující naplnění těchto kritérií:

 • Kritérium 1 – současné splnění podmínky: dítě má trvalý pobyt ve školském obvodu ZŠ a mělo v minulém roce povolen odklad povinné školní docházky
 • Kritérium 2 – současné splnění podmínky: dítě má trvalý pobyt ve školském obvodu ZŠ a starší sourozenec/sourozenci jsou a po 1. 9. 2018 budou žáky ZŠ
 • Kritérium 3 – dítě má trvalý pobyt ve školském obvodu ZŠ
 • Kritérium 4 – dítě nemá trvalý pobyt ve školském obvodu, ale starší sourozenec/sourozenci jsou a po 1. 9. 2018 budou žáky ZŠ
 • Kritérium 5 – dítě nemá trvalý pobyt ve školském obvodu

Ve školním roce 2018/19 plánujeme otevřít dvě první třídy - jednu v Ostašově (Žákovská 67) a druhou v Machníně (Heřmánková 95). Počet přijatých žáků do první třídy v Ostašově je stanoven na 25 žáků, v Machníně pak na 17 žáků. O rozdělení žáků do jednotlivých tříd rozhoduje ředitel školy.

V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují.

Jak se dozvím výsledky zápisu?

Anonymizované výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy a navstupních dveřích všech budov školy. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na 21. května 2018.

Uchazeči budou o výsledku zápisu informováni poštou.

CO TO ZNAMENÁ SPÁDOVÁ OBLAST ŠKOLY?

Spádová oblast školy jsou vyhláškou Magistrátu města Liberce stanovené ulice nebo jejich části (Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 1/2018, ke stažení zde). Spádová oblast pro obě dvě naše odloučená pracoviště (Ostašov, Machnín) byla sjednocena a nezáleží tak, na které pracoviště se žák dostaví k zápisu. O rozdělení žáků na jednotlivá pracoviště rozhodne ředitele školy nejpozději v průběhu června 2018. 

SPÁDOVÁ OBLAST PRO NAŠI ŠKOLU:

Českolipská, Domky, Donínská, Družby, Heřmánková, Hrádecká, Chotyňská, Jitřní, K Bedřichovce, K Viaduktu, Karlinská, Karlovská, Karpatská, Křižanská, Lukášova, Malinová, Mimoňská, Mokrá, Moravská, Na Pasece, Novinská, Novoborská, Ostašovská (mimo čp. 34, 73, 132, 153, 199, 234, 303, 314, 324, 335, 352, 363, 367, 368, 369, 379, 423, 461, 465, 471, 501, 521, 570, 573, 576, 584, 586, 625, 647, ty spadají do školského obvodu č. 9), Pomezní, Rynoltická, Rytířská, Řetízková, Spojovací, Stará, Suchá, Svárovská, Šrámkova, Švermova (od Karlinské ulice až ke Křížanské), Tolstého, U Kulturního domu, U Lesíčka, U Mlýna, U Podjezdu, U Potoka, U Přádelny, U Tvrze, Vítkovská, Volgogradská (od Kulturního domu po ulici Irkutská), Žákovská.

Online mapa s vyzobrazením spádových oblastí je zde.

JAK ZÁPIS NA NAŠÍ ŠKOLE PROBÍHÁ?

Ve stanovený den přijdete do budovy 1. stupně ZŠ v Žákovské nebo v Heřmánkové ulici. Rodiče společně s paní učitelkou zkontrolují údaje zapsané v zápisovém portále a údaje v doložených dokumentech. 

Mezitím si u stolečku další paní učitelka s Vaším předškolákem bude povídat. Na zápis není třeba dítě nijak zvlášť připravovat nebo něco učit, naopak ho ujistěte, že se nemusí ničeho obávat. Paní učitelka bude např. sledovat komunikativnost dítěte, rozsah slovní zásoby, kvalitu řeči a projevu, bude si všímat způsobu držení tužky. Dále bude dítě rozlišovat barvy, poznávat základní geometrické tvary, popisovat obrázky, určovat počet předmětů, pořadí, pozici, apod.

Vážení rodiče, moc se těšíme na Vás i Vaše holčičky a kluky